Podmínky užívání výběrového internetového tržiště mintmarket.online

I.
 1. Smluvní Podmínky užívání výběrového internetového tržiště mintmarket.online (dále jen Podmínky užívání) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Uživatelem internetového tržiště mintmarket.online (dále jen “mintmarket.online”).
 2. Provozovatelem mintmarket.online je společnost:

  mintmarket.online s.r.o.
  se sídlem Rybalkova 186/33, Vršovice, 101 00 Praha 10
  IČ: 09911821
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 344185,
  dále jen („Provozovatel“). Provozovatel je podnikatelem ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění („Obchodní zákoník“).

 3. mintmarket.online je umístěný na internetových stránkách www.mintmarket.online.
 4. mintmarket.online je výběrové internetové tržiště vycházející z více než deseti let provozování reálných trhů MINT Market po celé České republice. Účelem platformy je vytvořit online prostor pro Prodávající, na kterém budou moci nabízet své zboží a služby kupujícím a být součástí MINT Marketové komunity. Podmínky prodeje a zboží a služeb, které je možné prodávat na mintmarket.online určuje Provozovatel. Provozovatel je prostředníkem při uzavírání kupních smluv či smluv o dílo mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejichž účelem je prodej zboží či služeb.
 5. Uživatelem mintmarket.online (dále jen Uživatel) se stává každá fyzická nebo právnická osoba, která vstoupí na internetové stránky mintmarket.online. Tímto okamžikem nabývá práv a povinností vyplývajících z těchto Podmínek užívání.
 6. Prodávajícím na mintmarket.online (dále jen Prodávající) se stává fyzická osoba starší 18ti let nebo právnická osoba, které Provozovatel potvrdil registraci Prodávající na mintmarket.online.
 7. Kupujícím se na mintmarket.online stává Uživatel, který přes mintmarket.online odeslal objednávku některému z Prodávajících.
II. Provozovatel
 1. Provozovatel pouze zajišťuje obchodní prostor pro uzavírání kupních smluv mezi Prodávajícím a Kupujícím jakožto prostředník.
 2. Provozovatel nijak neodpovídá za zboží a služby nabízené na mintmarket.online (mimo jiné neodpovídá za jejich obsah, kvalitu, prezentaci, pravdivost ani za jejich vady). Stejně tak nezodpovídá za obsah vytvářený Uživateli ani za kvalitu komunikace ze strany Prodávajícího.
 3. Provozovatel neodpovídá za pravdivost identity Uživatele.
 4. Provozovatel nijak nezaručuje udržování a uchovávání všech dat uživatelů, nepřetržitost a trvalou kontinuitu provozu mintmarket.online.
 5. Provozovatel není povinen řešit případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím ani reklamaci zboží.
 6. Provozovatel je oprávněn poskytnout Uživateli nezbytné údaje o protistraně (z důvodu zaslání zboží, jeho reklamace apod.), včetně jeho jména a příjmení, obchodního jména , telefonního čísla, místa trvalého či přechodného pobytu a sídla.
III. Uživatel
 1. Uživateli je zakázáno stahovat, upravovat či odstraňovat zdrojový kód, programové nebo technické prostředky na mintmarket.online, instalovat na mintmarket.online jakékoli zdrojové kódy, programy nebo data třetích osob. Uživatel odpovídá za škody způsobené porušením uvedených zákazů. Výjimkou jsou kódy, programové nebo technické prostředky, zdrojové kódy a programy, které Provozovatel výslovně schválil. 
 2. Uživatelé mají zakázáno vnitřní poštou na mintmarket.online  zasílat hromadné zprávy, reklamní informace, nebo jiné zprávy obvykle klasifikované jako spam (nevyžádaná pošta).
 3. Uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je měnit. Uživatelé jsou oprávněni zažádat o odstranění svých údajů z databáze, pokud již nechtějí být Uživateli.
 4. Uživatelé jsou oprávněni vlastnit více než jeden uživatelský účet (zejména pokud jeden Prodávající vlastní různé značky). Nesmí této zkušenosti zneužívat k neférovému a podvodnému chování a musí o svých dalších účtech informovat ve svých profilech.
IV. Registrace Uživatele
 1. Registrace na mintmarket.online je zdarma pro všechny Uživatele.
 2. Registrovat se jako Uživatel může fyzická osoba starší 18ti let a právnická osoba. Registrace je nepřenosná na jinou osobu, leda na zvláštní povolení Provozovatele.
 3. Uživatel se může registrovat dvěma způsoby – jako Kupující nebo jako Prodávající. Registrace Kupujícího bude potvrzena automaticky, registrace Prodávajícího podléhá schválení Provozovatelem podle jeho uvážení a za níže uvedených podmínek. Provozovatel si vyhrazuje právo registraci Kupujícího či Prodávajícího neprovést, na registraci ani na uzavření Smlouvy o zprostředkování nemá Uživatel žádný právní nárok.
 4. Registrace probíhá vyplněním registračního formuláře v sekci Můj účet – Registrace na mintmarket.online. Uživatel je povinen vyplnit všechny údaje označené jako povinné a pravdivě uvést své identifikační údaje. Provozovatel nepozději do jednoho týdne registraci potvrdí, čímž počíná období registrace Uživatele („Registrace“), nebo registraci zamítne.
 5. Uživatel je při registraci povinen vyplnit své jméno a příjmení/název, adresu, e-mail, telefonní číslo, uživatelské jméno a heslo, případně IČ, DIČ, sídlo a jméno a příjmení jednající osoby, číslo bankovního účtu a zda je uživatel plátce DPH.
 6. Kupující a Prodávající jsou povinni udržovat své identifikační údaje platné, pravdivé a úplné a v případě jejich změny je bezodkladně změnit i v sekci Můj účet – Adresy, Můj účet – Detaily účtu a Nástěnka prodejce – Nastavení – Platba.
 7. Registrace je vázána na konkrétní osobu, převod práv a povinností souvisejících s Registrací na jinou osobu není povolen bez písemného souhlasu Provozovatele.
 8. Kupujícímu a Prodávajícímu je automaticky přiděleno uživatelské jméno z první části jeho emailu.
 9. Kupující prohlašuje, že souhlasí s tím, že Provozovatel zpracovává jeho osobní údaje pro účely plnění smluvního vztahu mezi ním a Provozovatelem v souvislosti s užíváním mintmarket.online.
 10. Prodávající prohlašuje, že souhlasí s tím, že Provozovatel zpracovává jeho osobní údaje pro účely plnění smluvního vztahu mezi ním a Provozovatelem v souvislosti s užíváním mintmarket.online.
 11. Provozovatel postupuje ve vztahu k osobním údajům Kupujících a Prodávajících v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 12. Kupující ani Prodávající nesmí ukládat či umisťovat na mintmarket.online (např. do profilu, popisu předmětu a titulu Zboží a/nebo Služby) elementy HTML, Java Scriptu, PHP a dalších programovacích jazyků, ani nesmí ohrozit, poškodit či negativně ovlivnit obsah a funkčnost mintmarket.online.
V. Kupní smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím
 1. Kupující neplatí Provozovateli žádnou provizi ani poplatek v souvislosti s pořízením zboží či služeb na mintmarket.online. 
 2. Pokud má Uživatel zájem o zboží či službu nabízenou na mintmarket.online, vloží zboží či službu do internetového nákupního košíku. Nákup může uskutečnit registrovaný i neregistrovaný Uživatel.
 3. Kupujícímu se zobrazí celková částka za zboží či službu i cena dopravy, poštovného a balného před odesláním objednávky.
 4. Objednávka odeslaná Kupujícím Prodávajícímu prostřednictvím mintmarket.online je návrhem na uzavření kupní smlouvy a nebo smlouvy o dílo (v případě výroby zboží na zakázku) na zboží či službu určené objednávkou.
 5. K uzavření Kupní smlouvy nebo Smlouvy o dílo dojde odesláním Objednávky Uživatelem. Uzavřením kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo se Prodávající zavazuje dodat zboží či službu určenou v Objednávce a Kupujícího se zavazuje zaplatit cenu zboží či služby, dopravu, balné a poštovné, jak jsou uvedeny v Objednávce.
 6. Potvrzení objednávky probíhá automaticky tak, že se ze systému odešle Kupujícímu email s potvrzením objednávky. V sekci Moje objednávky uvidí Kupující svoji objednávku.
 7. Prodávající je povinen vydat na žádost Kupujícího doklad o prodeji zboží či o poskytnutí služby v souladu s platnými právními předpisy.
 8. Potvrzením Objednávky vzniká přímý smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím. Provozovatel není stranou uvedeného smluvního vztahu ani se ho jinak neúčastní. Kupní smlouva se řídí platnými právními předpisy České republiky.
 9. Kupující bere na vědomí, že se obchodní podmínky (stanovení ceny, možnosti dopravy a platby atp.) mohou lišit u jednotlivých Prodávajících.
 10. Kupující platí za Zboží a/nebo Službu přímo Prodávajícímu dle podmínek úhrady ceny Zboží, Služby, dopravy, poštovného a balného uvedených Prodávajícím u příslušného Zboží a/nebo Služby.
 11. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že Prodávající nemá povinnost přijmout objednávku, případně ji může potvrdit pouze na část objednaného zboží či služeb.
 12. Prodávající je povinen zaslat Zboží či Službu v termínu uvedeném v potvrzení a není-li tam termín uveden, pak bez zbytečného odkladu po splnění obchodních podmínek Prodávajícího Kupujícím.
 13. Veškeré uvedené ceny jsou pro Uživatele koncové. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH u zboží Prodávajících, kteří jsou plátci DPH.
 14. Cena za zboží či službu musí být vždy plná, nelze uvádět pouze cenu zálohy.
 15. Souhlasem s Podmínkami užívání Kupující potvrzuje souhlas s právy a povinnostmi vyplývajícími z Podmínek užívání, která je povinen dodržovat.
 16. Kupující je povinen chránit své přístupové údaje na mintmarket.online a zabránit jejich zneužití třetí osobou.
 17. Kupující prohlašuje a zaručuje Provozovateli, že údaje vyplněné Kupujícím při potvrzení Objednávky, resp. registraci Uživatele na mintmarket.online jsou platné, pravdivé a úplné a že je plně způsobilý k čerpání práv a plnění závazků vyplývajících z těchto Podmínek užívání. Současně Kupující prohlašuje, že neexistují právní ani faktické překážky, které by bránily plnění závazků Kupujícího z těchto Podmínek užívání.
 18. Provozovatel není oprávněn ani povinen řešit spory mezi Prodávajícím a Kupujícím v souvislosti s uzavřenou Kupní smlouvou (včetně případné reklamace Zboží, uplatnění jiných vad Zboží nebo neplnění jedné ze smluvních stran).
 19. Pro případ reklamace zboží nebo služeb Kupujícím vyplní Kupující Reklamační formulář a vyplněný ho odešle Prodávajícímu. Důvod reklamace – Odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14ti dnů – není možné uplatnit u zboží zhotoveného na zakázku, na míru, u zboží prodávaného v uzavřeném obalu, které je z obalu vyňato a z hygienických důvodů ho není možné vrátit, stejně jako u zboží, které podléhá rychlé zkáze (některé druhy potravin, řezané květiny). Prodejce vrací Kupujícímu cenu zboží i cenu poštovného, ale poštovné za zaslání zboží zpět Prodejci hradí Kupující. Celý proces reklamace řeší s Kupujícím Prodejce.
VI. Podmínky pro registraci Prodávajícího, povolené zboží a služby
 1. Registraci Uživatele jakožto Prodávajícího schvaluje Provozovatel dle svého uvážení. Mintmarket.online je výběrové tržiště, do kterého jsou Prodávající vybíráni na základě několika faktorů. Hlavními faktory výběru jsou kvalita výrobků a celkové nabídky, moderní design, ověřený etický původ zboží a jeho výroba, schopnost Uživatele dané zboží včas a kvalitně vyrábět a dodávat, kvalita prezentace zboží a služeb a splnění podmínek pro nabízené zboží a služby. Uživatel nemá žádný právní nárok na registraci jako Prodávající.
 2. Na mintmarket.online je možné nabízet zboží a služby:
  • splňující zařazení pod pojem nezávislá, svěží móda a design
  • nepoužité, vlastnoručně vyráběné nebo poskytované přímo Prodávajícím nebo vyrobené či poskytované podle návrhu Prodávajícího či jeho spolupracujících osob nebo designové a kreativní či umělecké
  • nepoužitý materiál pro další tvorbu a potřebné pomůcky – materiál a pomůcky, které nejsou ručně vyráběné, je možné nabízet pouze v kategorii Materiál na tvoření
  • Kreativní workshopy, kreativní online kurzy, návody
  • retro, vintage a upcycle zboží – podmínkou je hodnotný design, popis upozorňující na to, že se jedná o použité zboží a zařazení pouze v kategorii Vintage a upcycle
  • jejichž prodeji či poskytnutí, nebrání omezení vyplývající ze závazkového vztahu a nevyžadují zvláštní povolení nebo souhlas nebo splnění oznamovací povinnosti
  • která splňují následující pravidla: nepodněcují k násilí či k rasové a jiné nesnášenlivosti, nejsou přehnaně vulgární (posouzení je na provozovateli), nejsou pornografického charakteru, nejsou v rozporu s autorskými právy nebo dobrými mravy, nejsou v rozporu s platnými právními předpisy a rozhodnutími a opatřeními soudních, správních či rozhodčích orgánů, nenarušují práva Provozovatele, některého z Uživatelů ani třetích osob
  • z prodeje jsou vyloučeny finanční produkty a zbraně s výjimkou nožů.
 3. Provozovatel má výsadní právo nabízené zboží či služby kdykoliv odstranit bez udání důvodu a bez předchozího upozornění Prodávajícího.
VII. Prodávající
 1. Prodávajícím na mintmarket.online (dále jen Prodávající) se stává fyzická osoba starší 18ti let způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu nebo právnická osoba, které Provozovatel potvrdil registraci Prodávající na mintmarket.online.
 2. Prodávajícím může být i Tvůrčí společenství, kdy více osob nabízí své zboží či služby pod jedním názvem a profilem. Tvůrčí společenství zastupuje vůči Provozovateli i vůči Uživatelům jeden jejich zástupce, jehož údaje jsou použity v Registraci Prodávajícího. Skutečnost, že za profilem Prodávajícího stojí více tvůrců, musí Tvůrčí společenství uvést na svém Profilu včetně uvedení všech členů.
 3. Tyto Podmínky užívání jsou zároveň Smlouvou o zprostředkování mezi Provozovatelem a Prodávajícím. Touto Smlouvou o zprostředkování se Provozovatel zavazuje zajišťovat online prostředí mintmarket.online určené ke zprostředkování kupní smlouvy či smlouvy o dílo mezi Prodávajícím a Nakupujícím. Prodávající se zavazuje zaplatit za prodané zboží nebo službu Provozovateli Provizi. Smlouva o zprostředkování je uzavřena v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoník, v platném znění. Tato smlouva se uzavírá okamžikem schválení Registrace Prodávajícího Provozovatelem. Souhlas se Smlouvou o zprostředkování je podmínkou pro zprostředkování Zboží a Služeb.
 4. Prodávající je po schválení své registrace Provozovatelem oprávněn si založit a plně využívat svůj tzv. Eshop pod mintmarket.online (dále jen “Eshop”), za účelem prezentace svého Zboží a Služeb. 

 5. Prodávající je povinen ke svému nabízenému Zboží či Službě nahrávat fotografie. Tyto fotografie nesmí porušovat autorská práva, zásady GDPR a Prodávající je povinen dbát na jejich kvalitu, pravdivost zobrazení Zboží či Služby a na jejich vypovídací hodnotu. Fotografie musí vypadat profesionálně, být správně ořízlé, zaostřené a bez velkých přepalů. Oblečení by mělo být nafocené nejlépe na modelce či modelovi. Pokud fotografie nejsou vyhovující, vyzve zástupce Poskytovatele Prodávajícího k nápravě. 
 6. Prodávající je povinen nabízet pouze Zboží, jehož je vlastníkem nebo je ho oprávněn prodávat a které má skladem v avizovaném množství a které má v záměru skutečně poskytnout Kupujícímu.
 7. Pokud provozuje Prodávající svůj vlastní eshop mimo mintmarket.online, zavazuje se ke stejné výši cen na svém vlastním eshopu i na Eshopu.
 8. Prodávající je povinen vystavovat každé své Zboží či Službu pouze jednou.
 9. Prodávající je povinen umístit Zboží či Službu do kategorie, která danému Zboží či Službě odpovídá nejlépe.
 10. Prodávající je oprávněn měnit informace na svém profilu, editovat popis a fotografie u svého Zboží a Služby a toto zboží a Služby stahovat z nabídky.
 11. Prodávající se zavazuje dodržovat platné právní předpisy, práva Provozovatele vyplývající ze Smlouvy, autorská práva Provozovatele a třetích osob podle platných právních předpisů. Prodávající je povinen prodávat pouze zboží, k jehož prodeji a případně výrobě má všechna potřebná oprávnění (např. živnostenské oprávnění, registrace na Puncovním úřadě, právní předpisy ohledně prodeje potravin apod) a tato oprávnění je povinen uvést na svém profilu.
 12. Prodávající se zavazuje prezentovat a informovat o sobě, svém Zboží a Službách pravdivě, úplně a neklamavě a tak, aby nemohl uvést Uživatele v omyl.
 13. Prodávající je plně zodpovědný za plnění svých závazků vyplývajících ze vztahu mezi ním a Kupujícím, za nakládání s osobními daty Kupujících a za své povinnosti vyplývajících z platných právních předpisů České republiky.
 14. Prodávající se zavazuje nahradit Provozovateli škodu, jež mu vznikne jednáním nebo opomenutím Prodávajícího v rozporu s těmito Podmínkami užívání stejně jako za škody vzniklé Provozovateli, Uživatelům nebo třetím stranám jejich zásahem do mintmarket.online.
 15. Prodávající je povinen chránit své přístupové údaje k mintmarket.online před zneužitím třetí osobou.
 16. Zboží se vkládá v sekci Nástěnka prodejce – Zboží – tlačítko Přidat nový produkt, Služby se vkládají tamtéž.
 17. Prodávající může své produkty zviditelnit na mintmarket.online v podstránce dané kategorie v sekci Vybrané – tzv. Topování. Tato služba je zpoplatněna. Topování si je možné zakoupit v eshopu “mintmarket.online shop”, jehož provozovatelem je společnost Mint Market Online, s.r.o. se sídlem Rybalkova 186/33, Vršovice, 101 00 Praha 10 a který funguje stejně jako ostatní eshopy Prodávajících na mintmarket.online. Prodejce zakoupí produkt Topování produktu na tomto eshopu a do poznámky k objednávce uvede , který produkt má být na hlavní straně kategorie zobrazen. Produkt bude umístěn na této stránce pouze po dobu daného týdne, který je uveden v popisku produktu. Pokud prodejce neuhradí částku za Topování produktu včas, provozovatel si vyhrazuje toto místo uvolnit znovu do prodeje.
 18. Prodávající prohlašuje a zaručuje Provozovateli, že ke dni, kdy se registruje jako Prodávající, je každé jeho prohlášení a všechny vyplněné a poskytnuté údaje jsou platné, pravdivé a úplné. Zároveň prohlašuje a zaručuje Provozovateli, bude všechna svá prohlášení a údaje aktualizovat a udržovat platné, pravdivé a úplné po celou dobu trvání Smlouvy o zprostředkování.
 19. Prodávající má způsobilost, pravomoc a oprávnění k čerpání práv a plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy, těchto Podmínek užívání, prodeje Zboží a poskytování Služeb prezentovaných v Eshopu Prodávajícího,
 20. Prodávající prohlašuje, že není v úpadku, ani ve stavu hrozícího úpadku, Prodávající ani jeho majetek není předmětem insolvenčního řízení, konkursního řízení, reorganizace ani řízení o návrhu na oddlužení. Neexistují právní ani faktické překážky, které by bránily plnění závazků Prodávajícího ze Smlouvy o zprostředkování nebo těchto Podmínek užívání.
 21. Prodávající je povinen uvádět cenu Zboží a Služeb včetně DPH. Cena dopravy, poštovného a balného je uvedena samostatně. 
 22. Prodávající je povinen akceptovat Dárkové poukazy vystavené na eshopu mintmarket.online shop.
 23. Prodávající výslovně povoluje a dává provozovateli souhlas k užití a případné korekci fotografií vloženého zboží a textu u vloženého zboží a v profilu Prodejce k marketingovým a reklamním účelům a zviditelnění mintmarket.online. 
 24. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Eshopu Prodávajícího. Žádná třetí strana nemá právo uplatňovat na Provozovateli jakékoli nároky nebo jinou právní odpovědnost za informace v Eshopu Prodávajícího.
 25. Provozovatel a Prodávající mají právo ukončit Smlouvu o zprostředkování odstoupením i bez udání důvodu. Odstupující smluvní strana odešle oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně a to emailem, nebo doporučeným dopisem, dle kontaktních údajů uvedených na mintmarket.online. Odstoupení je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce ve kterém došlo k doručení oznámení druhé Smluvní straně, s výjimkou ustanovení Smlouvy, která mají dle dohody Smluvních stran přetrvat i po ukončení účinnosti Smlouvy. 
VIII. Provizní systém
 1. Provozovatel účtuje Prodávajícímu Provizi za zprostředkování uzavření příslušné smlouvy. Potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího Kupujícímu vzniká nárok Provozovatele na Provizi z dané Objednávky.
 2. Výše Provize činí 11 % z ceny Zboží či Služby (včetně DPH) ze všech objednávek potvrzených Prodávajícím za daný kalendářní měsíc. Provize se účtuje na každou prodanou položku zvlášť a zaokrouhluje se na celé koruny.
 3. V případě, že Kupující neodebere Zboží či Službu a ani za ně nezaplatí, má Prodávající možnost požádat o odečet již uhrazené Provize. Žádost o odečet má Prodávající možnost nahlásit tak, že odešle email s předmětem Žádost o navrácení provize na email info@mintmarket.online.
 4. V případě, že Prodávajícímu vznikne povinnost vrátit Kupujícímu cenu Zboží a/nebo Služby z důvodu Odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů na vrácení zboží zakoupeného online, nárok Provozovatele na Provizi zaniká.
 5. Pokud Prodávající stornuje objednávku, o níž měl Kupující stále zájem, například z důvodu nedostupnosti zboží, nebo z důvodu reklamace zboží z jiného důvodu než z důvodu Odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14ti dnů, nárok provozovatele na Provizi není dotčen. Speciální případy reklamace řeší Provozovatel s Prodávajícím individuálně.
 6. Následující kalendářní měsíc po vzniku nároku Provozovatele na Provizi vyfakturuje Provozovatel Provizi Prodávajícímu. Datem uskutečnitelného zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, ve kterém vznikl Nárok Provozovatele na Provizi. Součástí tohoto daňového dokladu budou i případné další Prodávajícím objednané náklady – např. na reklamu, účtované dle aktuálního ceníku (Provize a další objednané náklady dále jen souhrnně jako Úplata). Splatnost Úplaty je 14 dní od uskutečnitelného zdanitelného plnění. Prodávající je povinen zaplatit Úplatu bezhotovostním převodem na bankovní účet Provozovatele uvedený na příslušném daňovém dokladu. Prodávající může reklamovat výši Úplaty tak, že odešle email s předmětem Reklamace výše úplaty na email info@mintmarket.online.
 7. Každý kalendářní měsíc vystaví Provozovatel Prodávajícímu daňový doklad s vyčíslením Úplaty za plnění Smlouvy v předcházejícím kalendářním měsíci. Splatnost Úplaty bude činit 14 kalendářních dnů od data uskutečnitelného zdanitelného plnění (poslední den v kalendářním měsíci). Prodávající má možnost potvrdit výši Úplaty. O této skutečnosti bude Prodávající informován vnitřní poštou, e-mailem a v sekci Můj obchod – Provizní faktury, ihned po skončení uskutečnitelného zdanitelného plnění. Po tomto potvrzení mu bude vystaven daňový doklad.
 8. Prodávající má povinnost platit Úplatu řádně a včas. V případě, že prodlení Prodávajícího se zaplacením Úplaty přesáhne 15 kalendářních dnů, je Provozovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy a zrušit Eshop Prodávajícího, včetně veškerého jeho obsahu a vymáhat dlužnou částku soudní cestou. V takovém případě je odstoupení účinné doručením oznámení o odstoupení Prodávajícímu, s výjimkou ustanovení Smlouvy, která mají dle dohody Smluvních stran přetrvat i po ukončení účinnosti Smlouvy.
IX. Dárkové poukazy mintmarket.online
 1. Na eshopu Provozovatele mintmarket.online shop si Uživatelé mohou zakoupit elektronický Dárkový poukaz v hodnotě 500/1000/1500 Kč, který je možná uplatnit ve všech eshopech na mintmarket.online.
 2. Každý Dárkový poukaz má jedinečný kód a je uplatnitelný pouze v jedné objednávce u jednoho Prodávajícího.
 3. Prodávající je povinen akceptovat Dárkové poukazy vystavené na eshopu mintmarket.online shop.
 4. Pokud Uživatel uplatní ve svém nákupu u Prodávajícího Dárkový poukaz, Prodávající po přepnutí objednávky do stavu ukončena může zažádat Provozovatele o proplacení celé uplatněné částky, a to formou vystavení faktury Provozovateli na danou částku k fakturované položce s názvem “mintmarket.online dárkový poukaz” a připojte kód dárkového poukazu.
 5. Nárok na provizi Provozovatele tím není dotčen a provize bude vyfakturována Prodávajícímu.
X. Závěrečná ustanovení
 1. Provozovatel je oprávněn změnit Podmínky užívání mintmarket.online. Provozovatel je oprávněn změnit poskytování služeb. Tyto změny je povinen zviditelnit na mintmarket.online a zároveň upozornit na poslední známou emailovou adresu registrovaného Uživatele, že došlo ke změně.
 2. Na mintmarket.online je zakázáno chování, které je v rozporu s dobrými mravy a platnými právními předpisy České republiky.
 3. Provozovatel neodpovídá za škodu, která vznikla nebo hrozí Uživateli, Prodávajícímu nebo Kupujícímu nedostupností mintmarket.online, vadným nebo omezeným provozem mintmarket.online, poškozením nebo ztrátou jejich dat.
 4. Tyto Podmínky užívání, jakož i všechny vztahy mezi Provozovatelem a Prodávajícím či Provozovatelem a Kupujícímu řídí právním řádem České republiky. Pro rozhodování sporů souvisejících s uvedenými vztahy jsou příslušné soudy České republiky.
 5. Uživatel je povinen uvádět pravdivé údaje. Provozovatel chrání veškeré informace zaslané při registraci uživatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a je oprávněn je poskytnout pouze za níže uvedených podmínek. Uživatel souhlasí s tím, aby provozovatel vedl údaje, které mu při registraci poskytne a to výlučně v souvislosti s provozem mintmarket.online. Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby jeho údaje a to jméno a příjmení, obchodní jméno, název, telefonní číslo, místo trvalého či přechodného pobytu, sídlo, byly provozovatelem poskytnuty Uživatelům – Kupujícím, kteří o koupi zboží uživatele jako Prodávajícího projeví zájem, a Uživatelům – Prodávajícím, o Prodávající jejichž nabízeného zboží projeví uživatel jako kupující zájem. Dále Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby tyto údaje byly poskytnuty provozovatelem v případě reklamace a stížnosti na nedodané zboží a v případech, kdy je provozovatel povinen tyto údaje poskytnout na základě zákona.
 6. Poskytnuté údaje je oprávněn uživatel užít pouze za účelem, pro který byly v jednotlivých případech poskytnuty, tedy k nákupu či prodeji zboží prostřednictvím mintmarket.online, jeho reklamaci či stížnosti na nedodání zboží, sporech vyvolaných v souvislosti s nákupem a prodejem zboží a zavazuje se tyto údaje dále žádným způsobem nevyužívat či jinak zpracovávat.
 7. Znění obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.