Všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího na internetovém tržišti mintmarket.online

I. Úvodní ustanovení

1.1. Eshopem se rozumí podstránka Prodávajícího na mintmarket.online, na které Prodávající provozuje svůj internetový obchod.

1.2 Prodávající je provozovatelem Eshopu.

1.3 Uživatelem mintmarket.online (dále jen Uživatel) se stává každá fyzická nebo právnická osoba, která vstoupí na internetové stránky mintmarket.online. 

1.4 Kupujícím se se stává Uživatel, který přes Eshop odeslal objednávku Prodávajícímu. Na Kupujícího, který není fyzickou osobou, se nevztahují ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek v těch částech, které se týkají pouze Spotřebitelů (např. zákonná lhůta na odstoupení od Kupní smlouvy 14 dní od jejího uzavření).

II. Registrace a uživatelský účet

2.1 Registrace na mintmarket.online je zdarma pro všechny Uživatele.

2.2 Pro učinění Objednávky není nutná registrace Uživatele.

2.3 Registrace Kupujícího bude potvrzena automaticky.

2.4. Uživatel je při registraci povinen vyplnit své jméno a příjmení/název, adresu, e-mail, telefonní číslo, uživatelské jméno a heslo, případně IČ, DIČ, sídlo a jméno a příjmení jednající osoby, číslo bankovního účtu a zda je uživatel plátce DPH.

2.5 Kupující je povinen udržovat své identifikační údaje platné, pravdivé a úplné a v případě jejich změny je bezodkladně změnit i v sekci Můj profil.

III. Uzavření kupní smlouvy

3.1 Uživatel projevuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami odesláním objednávky. Kupující bere na vědomí, že se Všeobecné obchodní podmínky (stanovení ceny, možnosti dopravy a platby atp.) mohou lišit u jednotlivých Prodávajících.

3.2 Pokud má Uživatel zájem o zboží či službu nabízenou na mintmarket.online, vloží zboží či službu do internetového nákupního košíku. Nákup může uskutečnit registrovaný i neregistrovaný Uživatel. Do košíku je možné umístit zboží pouze od jednoho Prodávajícího. Pokud si Uživatel přeje objednat od více Prodávajících, musí objednávky učinit postupně.

3.3 Kupujícímu se zobrazí celková částka za zboží či službu i cena dopravy, poštovného a balného ještě před odesláním Objednávky.

3.4 Objednávka odeslaná Kupujícím Prodávajícímu prostřednictvím mintmarket.online je závazným návrhem na uzavření Kupní smlouvy a nebo Smlouvy o dílo (v případě výroby zboží na zakázku) na zboží či službu určené objednávkou.

3.5 K uzavření Kupní smlouvy nebo Smlouvy o dílo dojde potvrzením Objednávky Prodávajícím Kupujícímu. Uzavřením kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo se Prodávající zavazuje dodat zboží či službu určenou v Objednávce a Kupujícího se zavazuje zaplatit cenu zboží či služby, dopravu, balné a poštovné, jak jsou uvedeny v Objednávce.

3.6 Potvrzení objednávky probíhá automaticky tak, že se ze systému odešle Kupujícímu email s potvrzením objednávky. V sekci Moje objednávky uvidí Kupující svoji objednávku.

3.7 Potvrzením Objednávky vzniká přímý smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím. 

3.8 Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že Prodávající má právo objednávku odmítnout, případně ji může odmítnout pouze na část objednaného zboží či služeb.

3.9 Prodávající je povinen vydat na žádost Kupujícího doklad o prodeji zboží či o poskytnutí služby v souladu s platnými právními předpisy.

3.10 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy, a to na své vlastní náklady.

IV. Cena zboží a platební podmínky

4.1 Platební podmínky volí Kupující při vyplňování Objednávky, kde se mu zobrazí jednotlivé možnosti platby a jejich cena.

4.2 Všechny ceny jsou uvedeny úplně a včetně DPH.

4.3 Kupující platí za Zboží a/nebo Službu přímo Prodávajícímu dle podmínek úhrady ceny Zboží, Služby, dopravy, poštovného a balného uvedených Prodávajícím u příslušného Zboží a/nebo Služby. Kupující je povinen uhradit celou kupní cenu s daní a dopravou.

4.4 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

V. Dodací podmínky

5.1 Dodací podmínky volí Kupující při vyplňování Objednávky, kde se mu zobrazí jednotlivé možnosti dodání a jejich cena.

5.2 Prodávající je povinen zaslat Zboží či Službu v termínu uvedeném v Eshopu u předmětného zboží a není-li tam termín uveden, pak bez zbytečného odkladu po splnění Všeobecných obchodních  podmínek Prodávajícího Kupujícím.

5.3 Nevyzvedne-li si Kupující objednané zboží včas při dopravě uskutečňované přepravcem nebo nevyzvedne-li si objednané zboží u Prodávajího osobně do 14ti dnů od uzavření Kupní smlouvy, má Prodávající právo odstoupit od Kupní smlouvy.

VI. Odstoupení od Kupní smlouvy

6.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od Kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od Kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.2 Nejedná-li se o Smlouvu o dílo či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využit vzorový Reklamační formulář, jenž tvoří přílohu Všeobecných obchodních podmínek. Odstoupení od Kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či elektronicky do vnitřní pošty Eshopu Prodávajícího.

6.3 V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 6.2. obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. Všeobecných obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

6.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.

6.6 V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu Kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

6.7 Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VII. Práva z vadného plnění

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.4 Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující elektronicky, u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

VIII. Ochrana osobních údajů

8.1 Uživatel bere na vědomí, že pokud v procesu registrace či objednávky či vyplněním některého z formulářů v Eshopu bude poskytovat osobní údaje, není k tomuto povinen a jejich poskytnutí je dobrovolné.

8.2 Uživatel bere na vědomí, že bez poskytnutí osobních údajů nebude možné dokončit objednávku.

8.3 Nakládání s osobními údaji za strany Prodávajího se řídí GDPR pravidly, které jsou k přečtení zde.

8.4 Uživatel prohlašuje, že se s těmito pravidly řádně seznámil ještě před odsouhlasením těchto Všeobecných obchodních podmínek.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

9.2 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.3 Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.4 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

9.5 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Reklamační formulář ke stažení